Celostna prometna strategija za Koroško

Celostno načrtovanje prometa izhaja iz izkušenj dobro delujočih praks številnih evropskih mest, ki z velikim uspehom uresničujejo njegova ključna načela. Takšen pristop k izzivom prometa nadgrajuje obstoječe načrtovalske prakse s kakovostnim zagotavljanjem raznovrstnosti prometnih načinov, mobilnosti prebivalcev ter dostopnosti območij in storitev.

Zaradi dobrih izkušenj s celostnim prometnim načrtovanjem na ravni občin lahko v zadnjih letih spremljamo razmišljanja o tem, kako pristop uporabiti tudi širše. Spoznanje, da lokalni prometni tokovi zelo vplivajo na stanje prometa in s tem kakovost bivanja v državi, je državo spodbudilo k aktivnemu sooblikovanju ter pomoči pri izvajanju občinskih celostnih prometnih strategij in k razmisleku o povezovanju občin za načrtovanje na medobčinski oziroma regionalni ravni. Tudi občine so izrazile potrebo za medobčinsko sodelovanje na področjih, kjer občine nimajo pristojnosti in je treba komunicirati z državo.

Koroška regija že ima vzpostavljeno regionalno sodelovanje in zaupanje. RRA Koroška že več let koordinira številne aktivnosti občin ter razvija projekte in produkte, ki vključujejo več občin in drugih deležnikov. S pripravo regionalne CPS pa bo omogočeno formaliziranje skupnih potreb, želja in pristopov občin. V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je bila predvidena možnost priprave pilotne regionalne CPS, za območje obravnave pa je bila izbrana koroška regija.

Ker gre za pilotni projekt, namenjen spremljanju izzivov in preizkušanju prilagojenih pristopov, bodo njegovi rezultati zanimivi tako za druge slovenske regije kakor tudi širši evropski prostor. Med postopkom priprave je potekalo zbiranje pristopov in izkušenj, ki bodo uporabljeni za pripravo smernic za pripravo regionalnih CPS. Te predvideva Zakon o celostnem prometnem načrtovanju, ki je bil med pripravo regionalne CPS v pripravi in usklajevanju.

Priprava strategije je potekala ob upoštevanju prenovljenih smernic za občinske CPS in se je začela novembra 2019 s seznanitvijo razvojnega sveta koroške regije ter sveta Koroške regije s pilotno izdelavo CPS koroške regije. Aktivnosti v zvezi z izdelavo CPS koroške regije so se začele v letu 2020 in zaklučile konec leta 2021.

CPS se izdeluje za Koroško razvojno regijo